CADRUL LEGAL


Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău şi a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor:


1. O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.129/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;

3. O.U.G. nr.97/2005 republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

4. H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

5. Legea nr.252/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;

6. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

7. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor in materie de Stare civilă;

8. O.G nr. 41 /2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

9. H.G. nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil cu modificările din H.G.nr.516/2009;

10. H.G. nr.112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

11. H.G. nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;

12. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;

14. Legea nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 s eptembrie 1976.

15. H.G nr 727 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiri nr 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

16.Legea nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil.

17. Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)

18. H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

19.Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

20.O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 235/2013.

21.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,cu modificările şi completările ulterioare;

22.Legea nr. 21 din 1 martie 1991 Legea cetăţeniei române;


COD DE CONDUITĂ al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău

Vizualizare cod de conduită

REGULAMENT INTERN al DJEP Buzau 14.11.2014

Vizualizare regulament

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Buzău

Vizualizare regulament

ORGANIGRAMA Direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor Buzău

Vizualizare organigramă


Nr. vizualizari:page counter