Acte stare civilă
 
1. Înregistrarea naşterii
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE/BIROURILE/COMPARTIMENTELE DE STARE CIVILĂ DIN CADRUL PRIMĂRIILOR
Competenţă Declararea naşterii se face la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul (naşterea).
Documente necesare: - certificatul medical constatator al naşterii;
- certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (dacă sunt căsătoriţi).
- declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea sau la notarul public, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează și consimțământul mamei;
- declarația părintelui care declară nașterea cu privire la domiciliul copilului, în situația în care părinții au domicilii diferite.
Observaţii: Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
a) 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
c) 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.
După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor. .
PĂSTRAŢI CU GRIJĂ CERTIFICATELE DE NAŞTERE ŞI URMĂRIŢI ÎNTOCMIREA CORECTĂ A LOR!

2. Înregistrarea căsătoriei
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE/BIROURILE/COMPARTIMENTELE DE STARE CIVILĂ DIN CADRUL PRIMĂRIILOR
Competenţă Declararea căsătoriei se face personal, de către viitorii soţi la primăria municipiului, oraşului sau comunei locului de domiciliu sau de reşedinţă.
Documente necesare: Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele:
- actul de identitate;
- certificatul de naştere în original şi copie;
- certificatul medical privind starea sănătăţii (cuprinde menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători - valabil 14 zile de la data emiterii);
- declaraţie pe proprie răspundere că nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.
Observaţii: În cazul căsătoriilor mixte (cu cetăţeni străini), în plus faţă de documentele prezentate se mai solicită:
- certificat de cutumă (dovadă eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate de România, din care să rezulte că soţul/soţia, cetăţean străin, îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională de a se căsătorii);
- proces-verbal încheiat cu un interpret autorizat sau declaraţia pe propria răspundere că cetăţeanul străin cunoaşte limba română;
- certificatul de naştere apostilat sau supralegalizat (după caz).
PĂSTRAŢI CU GRIJĂ CERTIFICATELE DE CĂSĂTORIE ŞI URMĂRIŢI ÎNTOCMIREA CORECTĂ A LOR!

3. Înregistrarea decesului
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE/BIROURILE/COMPARTIMENTELE DE STARE CIVILĂ DIN CADRUL PRIMĂRIILOR
Competenţă Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului, oraşului sau comunei în a cărei rază teritorială s-a produs decesul.
Documente necesare: Declaraţia de deces se face verbal, iar odată cu declaraţia de deces declarantul depune următoarele documente:
- certificatul medical-constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului;
- actul de identitate al celui decedat;
- livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz pentru persoanele decedate supuse obligaţiilor militare;
- paşaportul (dacă persoana decedată poseda un act valabil).
Observaţii: Declaraţia de deces se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actul de identitate, livretul militar (unde este cazul) sau paşaportul (dacă este cazul), va declara în scris, motivul neprezentării acestora şi datele corecte de stare civilă ale decedatului.

4. Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români - procurate din străinătate
TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ORI EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ PROCURATE DIN STRĂINĂTATE, SE EFECTUEAZĂ CU APROBAREA PRIMARULUI UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE DE LA LOCUL DE DOMICILIU AL SOLICITANTULUI, CU AVIZUL PREALABIL AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR.
Competenţă Cererea de transcriere se adresează primăriei localităţii pe raza căreia îşi are domiciliul titularul documentului (în cazul certificatelor de deces, cererea se adresează primăriei pe raza căreia are domiciliul solicitantul).
Pentru persoanele cu domiciliul în străinătate, care împuternicesc o persoană cu domiciliul în ţară să le reprezinte interesele, în vederea transcrierii certificatelor ori extraselor de stare civilă emise în străinătate, cererea se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut în ţară de titular, iar în cazul în care nu a avut domiciliul vreodată în ţară, la Primăria Sectorului 1 al Municipiului BUCUREŞTI.
Documente necesare: - cererea de transcriere;
- certificatul ori extrasul original;
- copie legalizată după certificat ori extras - tradus în limba română şi autentificat de notarul public .
Observaţii:
IMPORTANT! - Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 VOR FI APOSTILATE;
b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară SUNT SCUTITE DE SUPRALEGALIZARE, APOSTILARE SAU ORICE ALTĂ FORMALITATE;
c) documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute la lit.a) sau b) SE SUPRALEGALIZEAZĂ, în conformitate cu prevederile art.162 din Legea nr.105/1992.
Termenul pentru transcriere este de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

 
Acte de identitate
 
5. Cartea de identitate şi cartea de alegător
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR (S.P.C.L.E.P.)
Competenţă Depunerea documentelor pentru obţinerea unui act de identitate se face la S.P.C.L.E.P. care arondează din punct de vedere al evidenţei informatizate a persoanei localitatea de domiciliu a solicitantului - a se vedea secţiunea "Servicii coordonate".
Documente necesare: - cerere tip completată pentru eliberarea actului de identitate - se poate descarca (download) de pe secţiunea "Formulare (cereri) de completat";
- actul de identitate anterior, în cazul minorului (14-18 ani) este necesar actul de identitate al unuia dintre părinţi, al tutorelui sau reprezentantului legal, însoţit de titularul actului de identitate;
- certificatul de naştere, în original plus fotocopie;
- certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original plus fotocopie;
- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (după caz), în original plus fotocopie;
- certificatul de deces al soţului sau soţiei (dacă este cazul), în original plus fotocopie;
- actul cu care se face dovada spaţiului de locuit, în original plus fotocopie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7RON).
Observaţii: În cazul când actul de identitate este distrus, pierdut sau furat, solicitantul trebuie să prezinte un document cu fotografie de dată recentă pentru stabilirea identităţii (legitimaţie, paşaport, permis de conducere). În cazul furtului se prezintă dovada reclamării furtului la poliţie.
Dovada spaţiului de locuit se poate face cu unul din următoarele documente:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o altă persoană fizică;
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia, figurează înscris în Registrul agricol.
Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea la ghişeu în momentul depunerii actelor, întrucât, odată cu noua carte de identitate se eliberează şi o altă carte de alegător.
În cazul schimbării domiciliului, se prezintă la ghişeu şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (după caz), în original şi fotocopie.
În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, punerea în legalitate se realizează în colaborare cu unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.
PĂSTRAŢI CU GRIJĂ ACTELE DE IDENTITATE ŞI URMĂRIŢI ÎNTOCMIREA CORECTĂ A LOR!

6. Cartea de identitate provizorie
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR (S.P.C.L.E.P.)
Competenţă Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa
Documente necesare: - cerere tip completată pentru eliberarea actului de identitate - se poate descarca (download) de pe secţiunea "Formulare (cereri) de completat";
- documente pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, 3 fotografii (mărimea 3/4 cm., având la bază o bandă albă de 7 mm.)
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1RON).
Observaţii: Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Termenul de valabilitate in toate situaţiile este de un an de zile (OUG 33/2016)
PĂSTRAŢI CU GRIJĂ ACTELE DE STARE CIVILĂ ŞI DE IDENTITATE EVITÂND DISPARIŢIA LOR!

7. Aplicarea vizei de reşedinţă
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR (S.P.C.L.E.P.)
Competenţă Persoana interesată se adresează S.P.C.L.E.P. care arondează localitatea pe raza căreia acesta locuieşte temporar şi urmează să-şi stabilească reşedinţa - a se vedea secţiunea "Servicii coordonate".
Documente necesare: - cerere tip completată pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - se poate descarca (download) de pe secţiunea "Formulare (cereri) de completat";
- actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
- actele de stare civilă original şi fotocopie;
- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi fotocopie, (după caz) se va prezenta de către găzduitor, care se va legitima cu actul de identitate.
Observaţii: În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, găzduitorul îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din cerere, în prezenţa personalului de la ghişeu sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locurile de cazare în comun (cămin, campus universitar, instituţie de ocrotire şi protecţie socială), la rubrica de pe cerere destinată găzduitorului, se menţionează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administraţiei.

Traducere în limba română a Directivei 95/46/CE din 24 Octombrie 1995 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Nr. vizualizari:page counter